Regulamin Klanu

To jest regulamin klanu —–PL—– gry Clash of Clans. Wszyscy członkowie klanu są zobowiązani do przestrzegania postanowień tego regulaminu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Członkiem klanu może zostać każdy, kto spełni wymogi regulaminu odnośnie rekrutacji i zobowiąże się do przestrzegania regulaminu.
 2. Podczas wszelakiej komunikacji wewnątrz klanu obowiązują zasady kultury osobistej. Zabrania się używania słów powszechnie uznanych za wulgarne i obrażania innych członków klanu.
 3. Klan zrzesza tylko i wyłącznie aktywnych graczy.
 4. Gracze są zobowiązani do pomagania sobie nawzajem.
 5. Klan składa się z nowych członków, członków, elderów i liderów.

II. REKRUTACJA

 1. Podania o przyjęcie do klanu zatwierdzają i odrzucają elderzy, a w szczególnych przypadkach liderzy.
 2. Podania napisane w języku innym niż polski będą odrzucane.
 3. Podania jednowyrazowe będą odrzucane, z wyjątkiem szczególnych przypadków.
 4. Elderzy i liderzy zatwierdzając czyjeś podanie zobowiązują się do poinformowania go o obowiązku przestrzegania regulaminu i przywitania w klanie.
 5. Elderzy i liderzy mają wolną rękę przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu podania, a w swojej decyzji powinni kierować się dobrem klanu.
 6. Przystępując do naszego klanu gracz godzi się na wszystkie punkty Regulaminu Klanu, włącznie z możliwością bycia umieszczonym na “Czarnej Liście graczy COC” na naszej stronie internetowej.

III. DONACJE

 1. Wszyscy członkowie klanu są zobowiązani do wspomagania innych członków zarówno wojskiem, jak i dobrą radą.
 2. Członkowie klanu mogą dawać innym tylko to, o co zostali poproszeni w requeście.
 3. Zabrania się proszenia o wojsko, którego samemu się nie posiada. Ze względu na poziom klanu, każda oddana jednostka będzie o jeden level wyżej niż miał ją dający. Dopuszcza się proszenie o jednostkę o jeden level wyżej niż posiadana. Wyjątkiem od tej zasady są tylko wojny i eventy, oraz szczególne przypadki uzgodnione wcześniej każdorazowo z elderem lub liderem.
 4. Sezon w naszym klanie trwa od każdego poniedziałku do niedzieli. I jest rozliczany przez władze klanu w każdy poniedziałek.
 5. W celu zwiększenia aktywności członków klanu, w klanie obowiązuje minimalna liczba wojska otrzymanego i wynosi ona 75 na sezon.
 6. Minimalna liczba donatów w sezonie to:
 • 50 dla nowego członka klanu (w trzy dni)
 • 75 dla członka klanu;
 • 100 dla eldera;
 • 150 dla lidera.
 1. Gracze o szczególnie niskim poziomie donatów (poniżej 1:2) podlegają szczególnej kontroli i władze klanu będą każdorazowo podejmować decyzje o ich przydatności dla klanu. Władze klanu będą w tym przypadku szczególnie wyrozumiałe dla graczy o niskim levelu. Władze klanu rozumieją, że gracze na niskim levelu nie mają dużo możliwości wykonania donatów i będą to brały pod uwagę w przypadku decyzji o przydatności gracza dla rozwoju klanu. Władze klanu swoimi decyzjami będą wspomagać rozwój graczy na niskich levelach, ale tylko wtedy, gdy Ci gracze będą w pełni współpracować z władzami klanu.

 IV. WOJNY

 1. Decyzje o zakwalifikowania do składu na wojnę podejmują liderzy.
 2. Decyzję o taktyce na wojnie podejmują liderzy i zostaje ona zakomunikowana wszystkim pocztą wewnętrzną w grze, czyli wiadomością rozesłaną za pośrednictwem gry do wszystkich klanowiczów..
 3. Wszyscy gracze zobowiązani są do przestrzegania taktyki podanej przez liderów.
 4. Każdy gracz ma prawo do zaznaczenia statusu out przed każdą wojną. W takim przypadku osoba ta nie zostanie wzięta na wojnę. Maksymalny czas, przez jaki można mieć ten status zaznaczony, wynosi odpowiednio:
  • 14 dni dla nowego członka lub członka klanu;
  • 10 dni dla eldera lub lidera.
 5. W szczególnych przypadkach możliwe są odstępstwa od punktu 4. Można wtedy wydłużyć okres nieaktywności gracza i dzieje się to tylko i wyłącznie za zgodą władz klanu.
 6. Każdy gracz na wojnie ma obowiązek wykonać dwa pełne, przeprowadzone zgodnie ze strategią i najlepszym dostępnym wojskiem ataki.

 V. ELDERZY

 1. Elderzy stanowią podstawę klanu.
 2. Elderzy pełnią w klanie funkcję trenerów i porządkowych.
 3. Elderzy decydują o rekrutacji.
 4. Po każdej wojnie jeden z elderów powinien napisać krótkie podsumowanie wojny, które zostanie zamieszczone na klanowym blogu.
 5. Elderzy mają prawo przyznawania ostrzeżeń, a w szczególnym przypadku, gdy dobro klanu wymaga natychmiastowej reakcji, usuwania graczy. Po każdej takiej decyzji zobowiązani są do wysłania krótkiego maila z uzasadnieniem na klanowe konto mailowe.
 6. Elderzy mają prawo wnioskować o kary dla innych członków klanu. Robią to za pośrednictwem czatu do liderów lub mailem na klanowy adres.
 7. Liczba elderów jest ograniczona do 10 w tym samym czasie. W szczególnych przypadkach liderzy mogą zdecydować o przyznaniu kolejnych dwóch stanowisk elderów.
 8. Elderem zostaje się na wniosek innych elderów lub liderów po zatwierdzeniu w głosowaniu przez władze klanu.

 VI. WŁADZE KLANU

 1. Władze klanu to kolegium lidera i co-liderów.
 2. W jednym czasie może być maksymalnie trzech co-liderów. Każdy lider ma prawo do drugiega konta w klanie, które rownież moze mieć status lidera ale oba konta mają wciąż wartość tylko jednego glosu w trakcie glosowania.
 3. Władze klanu rekrutuje się spośród elderów jednogłośnie, decyzją pozostałych dwóch członków władz klanu.
 4. Władze klanu podejmują decyzję poprzez głosowanie drogą mailową lub na czacie.
 5. W przypadku niemożności skontaktowania się ze wszystkimi członkami klanu i potrzeby głosowania w ograniczonym gronie, do ważenia głosu odniesie się zasadę starszeństwa.
 6. Każdy członek władz klanu ma prawo do przyznania każdej regulaminowej kary. Po jej przyznaniu należy wysłać maila na klanowe konto mailowe w celu umieszczenia tego w statystykach.
 7. Odwołania od kar i decyzji elderów i władz klanu rozpatrywane są poprzez głosowanie władz klanu przy minimalnym udziale dwóch jej członków.

VII. KARY

 1. Ostrzeżenie ustne na czacie – bez wpisu do statystyk.
 2. Tygodniowe ostrzeżenie – w tym czasie powtórzenie tego samego błędu przez osobę ostrzeżoną skutkuje usunięciem z klanu.
 3. Dwutygodniowe ostrzeżenie – jak wyżej, tylko trwa dwa tygodnie.
 4. Miesięczne ostrzeżenie – jak wyżej, tylko trwa miesiąc.
 5. Ban na wojny – gracz zostaje usunięty z listy graczy na wojnę na czas tygodnia.
 6. Zostawienie warunkowe – gracz pozostaje członkiem klanu pod warunkami opisanymi podczas nakładania kary. Złamanie warunków automatycznie skutkuje usunięciem z klanu.
 7. Demot z aktualnie pełnionej funkcji.
 8. Usunięcie z klanu.
 9. Od każdej kary przysługuje odwołanie drogą pisemną, przez maila na klanowy adres podany w opisie klanu. Odwołania rozpatrują władze klanu przez głosowanie.
 10. Umieszczenie na “Czarnej Liście Graczy COC” na naszej stronie internetowej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W klanie nie tolerujemy chwilowych wycieczek do innych klanów.
 2. W klanie nie tolerujemy dyskryminacji ze względu na płeć, stan cywilny, stan zdrowia, orientację seksualną, pochodzenie, rasę, status ekonomiczny, przekonania religijne i polityczne.
 3. W klanie nie tolerujemy nieprzyzwoitego zachowania.
 4. W klanie pomagamy sobie nawzajem.
 5. Klan jest naszym wspólnym dobrem i wszyscy są zobowiązani o niego dbać.
 6. Każda kolejna zmiana regulaminu jest możliwa na wniosek elderów lub liderów. Wniosek taki powinien zostać przesłany mailem na konto klanowe i zatwierdzony w drodze głosowania przez władze klanu.
Advertisements