Regulamin Klanu

To jest regulamin klanu —–PL—– gry Clash of Clans. Wszyscy członkowie klanu są zobowiązani do przestrzegania postanowień tego regulaminu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Członkiem klanu może zostać każdy, kto spełni wymogi regulaminu odnośnie rekrutacji i zobowiąże się do przestrzegania regulaminu, pod warunkiem że klan właśnie rekrutuje nowych graczy.
 2. Podczas wszelakiej komunikacji wewnątrz klanu obowiązują zasady kultury osobistej. Zabrania się używania słów powszechnie uznanych za wulgarne i obrażania innych członków klanu.
 3. Klan zrzesza tylko i wyłącznie aktywnych graczy.
 4. Gracze są zobowiązani do pomagania sobie nawzajem.
 5. Klan składa się z nowych członków, członków, elderów i liderów.
 6. Regulamin ma na celu zorganizowanie funkcjonowania klanu i zapewnienie równego traktowania wszystkim graczom.
 7. Każdy członek klanu ma prawo do jednego konta w klanie. W szczególnych przypadkach władze klanu mogą odstąpić od tej zasady, jednak każda zgoda wydawana jest pojedynczo dla konkretnego gracza i ma charakter terminowy. Władze klanu mają prawo w każdym momencie zrezygnować z wydanej wcześniej zgody na drugie/trzecie konto dla konkretnego gracza. Wyjątkiem są tutaj drugie konto lidera i drugie konto pierwszego co-lidera.
 8. W szczególnych przypadkach, każdy członek władz klanu ma prawo za czasowe zawieszenie każdego punktu regulaminu zarówno w stosunku do jednego gracza jak i grupy graczy. Informacja o tym musi się jednak pojawić na naszym koncie WA dla władz klanu.

II. STRUKTURA KLANU

 1. W klanie obowiązuje struktura zamieszczona na naszej stronie.
 2. Na czele klanu stoi Lider, który ma prawo do drugiego konta, które nie podlega wymaganiom regulaminu odnośnie donatów i taktyki na wojnie.
 3. Lidera wspomagają trzej co-liderzy, z których jeden pełnie funkcję pierwszego co-lidera i jest naturalnym zastępcą lidera w razie jego nieobecności. On również ma prawo do drugiego konta, które nie podlega regulaminowi odnośnie donatów jak i również taktyce na wojnie.
 4. Na samym dole struktury klanu znajduje się miejsce dla trzech martwych kont, które podlegają bezpośrednio liderowi.

III. REKRUTACJA

 1. Podania o przyjęcie do klanu zatwierdzają i odrzucają elderzy, a w szczególnych przypadkach liderzy.
 2. Podania napisane w języku innym niż polski będą odrzucane.
 3. Podania jednowyrazowe będą odrzucane, z wyjątkiem szczególnych przypadków.
 4. Elderzy i liderzy zatwierdzając czyjeś podanie zobowiązują się do poinformowania go o obowiązku przestrzegania regulaminu i przywitania w klanie w sposób kulturalny.
 5. Elderzy i liderzy mają wolną rękę przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu podania, a w swojej decyzji powinni kierować się dobrem klanu.

IV. DONACJE

 1. Wszyscy członkowie klanu są zobowiązani do wspomagania innych członków zarówno wojskiem, jak i dobrą radą.
 2. Członkowie klanu mogą dawać innym tylko to, o co zostali poproszeni w requeście.
 3. Zabrania się proszenia o wojsko, którego samemu się nie posiada (wyjątek stanowią dark spelle – można prosić o dowolny dark spell, ale bez podania konkretnego levelu, jeśli się go nie posiada).
 4. Ze względu na poziom klanu, każda oddana jednostka będzie o dwa levele wyżej niż miał ją dający.
 5. Dopuszcza się proszenie o jednostkę o dwa levele wyżej niż posiadana. Wyjątkiem od tej zasady są tylko wojny oraz szczególne przypadki uzgodnione wcześniej każdorazowo z elderem lub liderem.
 6. Dozwolone jest proszenie o jednostki, których się nie posiada, gdy jest to w czasie trwania  eventu dla tej jednostki. W tym przypadku nie można prosić o level wyższy niż 3 dla tej jednostki.
 7. W requeście należy prosić o konkretne jednostki.
 8. Requesty mają nie budzić podejrzeń, że są próbami obejścia regulaminu.
 9. Jedyne dozwolone nieprecyzyjne określenie to “cokolwiek” lub request imienny, ale tylko za każdorazową zgodą eldera lub lidera, chyba że jest to imienny request dla swojego drugiego konta. 
 10. Sezon w naszym klanie trwa od każdego poniedziałku do soboty i jest rozliczany przez władze klanu w każdą niedzielę.
 11. W celu zwiększenia aktywności członków klanu, w klanie obowiązuje minimalna liczba wojska otrzymanego i wynosi ona 75 na sezon.
 12. Minimalna liczba donatów w sezonie to:
  • 50 dla nowego członka klanu (w trzy dni)
  • 75 dla członka klanu;
  • 100 dla eldera;
  • 150 dla lidera.
 13. W klanie obowiązuje minimalne ratio 1:2, co oznacza, że na każde dwie jednostki wojska otrzymanego, należy oddać przynajmniej jedną jednostkę.

 V. WOJNY I CLAN GAMES

 1. Decyzje o zakwalifikowania do składu na wojnę podejmują liderzy i nie podlega ona dyskusji.
 2. Decyzję o taktyce na wojnie podejmują liderzy i zostaje ona zakomunikowana wszystkim pocztą wewnętrzną w grze, czyli wiadomością rozesłaną za pośrednictwem gry do wszystkich klanowiczów..
 3. Wszyscy gracze zobowiązani są do przestrzegania taktyki podanej przez liderów, jak również wyznaczonych terminów.
 4. Każdy gracz ma prawo do zaznaczenia statusu out przed każdą wojną. W takim przypadku osoba ta nie zostanie wzięta na wojnę. Liczba gwiazdek w sezonie nie powinna być mniejsza niż 4 gwiazdki.
 5. W szczególnych przypadkach możliwe są odstępstwa od punktu 4. władze klanu mogą zaaprobować gorsze statystyki danego gracza w danym okresie wedle własnego uznania.
 6. Każdy gracz na wojnie ma obowiązek wykonać dwa pełne, przeprowadzone zgodnie ze strategią i najlepszym dostępnym wojskiem ataki.
 7. Każdy gracz, który zdecyduje się wziąć udział w Clan Games musi osiągnąć minimum 30% maksymalnych, dostępnych dla jednego gracza punktów w tej rozgrywce. Wyjątkiem od tej zasady są tylko drugie konta Leaderów.
 8. Udział w Clan Games nie jest obowiązkowy, ale rzutuje na ogólną aktywność gracza, a gracze nieaktywni będą usuwani. Zaleca się więc udział każdego gracza w conajmniej 50% rozgrywek.

 VI. ELDERZY

 1. Elderzy stanowią podstawę klanu.
 2. Elderzy pełnią w klanie funkcję trenerów i porządkowych.
 3. Elderzy decydują o rekrutacji.
 4. Elderzy mają prawo przyznawania ostrzeżeń, a w szczególnym przypadku, gdy dobro klanu wymaga natychmiastowej reakcji, usuwania graczy. Po każdej takiej decyzji zobowiązani są do wysłania krótkiego maila z uzasadnieniem na klanowe konto mailowe.
 5. Liczba elderów jest ograniczona do 10 w tym samym czasie. W szczególnych przypadkach liderzy mogą zdecydować o przyznaniu kolejnych dwóch stanowisk Elderów.
 6. Każdy elder musi podać władzom klanu swój działający adres mailowy.
 7. Adresy mailowe elderów będą udostępniane innym elderom i wszystkim członkom władz klanu.
 8. Elderzy komunikują się między sobą i z Władzami Klanu za pośrednictwem aplikacji WhatsApp. Każdy Elder zostanie zaproszony do naszej grupy, a w dniu degradacji – usunięty z grupy.

 VII. WŁADZE KLANU

 1. Władze klanu to kolegium lidera i co-liderów.
 2. Na czele Kolegium stoi lider, następnie jest pierwszy co-olider a następnie pozostali dwaj co–liderzy.
 3. W jednym czasie może być maksymalnie trzech co-liderów.
 4. Liderzy odpowiadają za kontrole rozwoju i przestrzegania regulaminu.
 5. Władze klanu podejmują decyzję poprzez głosowanie za pośrednictwem aplikacji WhatsApp.
 6. W przypadku niemożności skontaktowania się ze wszystkimi członkami władz klanu i potrzeby głosowania w ograniczonym gronie, do ważenia głosu odniesie się zasadę starszeństwa.
 7. Odwołania od kar i decyzji elderów i władz klanu rozpatrywane są poprzez głosowanie władz klanu przy minimalnym udziale dwóch jej członków.

VIII. KARY

 1. Kary przyznawane przez Elderów to: ostrzeżenie i ostatnie ostrzeżenie. W obydwu przypadkach Elder przyznający karę powinien powiadomić Władze Klanu za pośrednictwem aplikacji WhatsApp lub drogą mailową.
 2. Członkowie Władz Klanu decydują o usunięciach graczy i degradacjach, za wyjątkiem sytuacji opisanej poniżej, w punkcie 3.
 3. W szczególnych przypadkach, gdy dobro klanu wymaga natychmiastowej reakcji, elderzy i liderzy mają prawo usunąć gracza z klanu samodzielnie i bez konsultacji. W takich przypadkach również muszą to uzasadnić później drogą mailową.
 4. Od każdej kary przysługuje odwołanie w przeciągu trzech dni, drogą pisemną, przez maila na klanowy adres podany w opisie klanu. Odwołania rozpatrują władze klanu przez głosowanie.

IX. REKRUTACJA ELDERÓW

 1.  W klanie powinno być 10 Elderów.
 2. W Przypadku, gdy jedna z pozycji Elderów jest wolna, Władze Klanu powinny ogłosić konkurs na Eldera.
 3. Ogłoszenie konkursu odbywa się poprzez informacje na inbox.
 4.  Po ogłoszeniu konkursu, wszyscy Członkowie Klanu mają możliwość wysłania maila na klanowy adres, w którym zgłaszają swoją kandydaturę na to stanowisko.
 5. Każdy mail powinien zawierać uzasadnienie, dlaczego gracz kandyduje i co wniesie swoją osobą w rozwój klanu.
 6. Po upływie 48h od czasu ogłoszenia konkursu, Lider zamieści na WhatsAppie  dane kandydatów wraz z ich uzasadnieniami.
 7. Następnie Lider przeprowadza głosowanie na WhatsAppie, które trwa 12h.
 8. Każdy Elder ma do przyznania 1 punkt. Każdy członek Władz Klanu ma do przyznania 2 punkty.
 9. Elderem zostaje kandydat, który uzbiera najwięcej punktów.

X. REKRUTACJA WŁADZ KLANU

 1. Rekrutacja Władz Klanu odbywa się na drodze konkursu.
 2. Ogłoszenie konkursu odbywa się poprzez informacje na inbox.
 3. Po ogłoszeniu konkursu, wszyscy Członkowie Klanu mają możliwość wysłania maila na klanowy adres, w którym zgłaszają swoją kandydaturę na to stanowisko.
 4. Każdy mail powinien zawierać uzasadnienie, dlaczego gracz kandyduje i co wniesie swoją osobą w rozwój klanu.
 5. Po upływie 48h od czasu ogłoszenia konkursu, Lider zamieści na zamkniętej grupie Władz Klanu na, WhatsAppie  dane kandydatów wraz z ich uzasadnieniami.
 6. Władze Klanu po przejrzeniu kandydatur, muszą dojść do porozumienia i podjąć jednomyślną decyzję.
 7. Lider ogłasza decyzję poprzez inboxa.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W klanie nie tolerujemy chwilowych wycieczek do innych klanów.
 2. W klanie nie tolerujemy dyskryminacji ze względu na płeć, stan cywilny, stan zdrowia, orientację seksualną, pochodzenie, rasę, status ekonomiczny, przekonania religijne i polityczne.
 3. W klanie nie tolerujemy nieprzyzwoitego zachowania.
 4. W klanie pomagamy sobie nawzajem.
 5. Klan jest naszym wspólnym dobrem i wszyscy są zobowiązani o niego dbać.
 6. Każda kolejna zmiana regulaminu jest możliwa na wniosek elderów lub liderów. Wniosek taki powinien zostać przesłany mailem na konto klanowe i zatwierdzony w drodze głosowania przez władze klanu.
 7. Struktura klanu jest żywym dokumentem i będzie aktualizowana przynajmniej raz w tygodniu. Gracze zostaną powiadomieni o jej aktualizacji poprzez wiadomość na inboxie w grze.
Advertisements